Contact us

สำนักงานบริหารย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ชั้น 2 อาคารอุทยานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 73/2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-017-5555 ต่อ 213

อีเมล : [email protected]

  

ย่านนวัตกรรม การแพทย์โยธี

ผนึกกําลังเพื่อนวัตกรรม การแพทย์ที่ยั่งยืน

ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในเรืองศักยภาพทางการแพทย์ทั้งในด้านบุคคลากรองค์ความรู้และเทคโนโลยี และ เพื่อตอบรับให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) พร้อมทั้งหน่วยงานพันธมิตรภายในย่านซึ่งดําเนินงานภายใต้ความร่วมมือของ 3 กระทรวง

คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการโดยวางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรม การแพทย์ของประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศษฐกิจและเพิ่มโอกาสใน การเข้าถึงการบริการเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยของประชาชน

โยธี พื้นที่แห่งศักยภาพ

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี บน พื้นที่ 1.7 ล้านตารางเมตรประกอบไปด้วยสถาบันการแพทย์ สถาบันการศึกษา หน่วยวิจัยพื้นที่อยู่อาศัย ร้านอาหาร คาเฟ่ Co-Working Space พร้อมต่อการ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆนอกจากความพร้อมทางด้านพื้นที่แล้วยังพบว่า ภายในพื้นที่ยังเต็มไปด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมขยายผลสู่ตลาดโลกจํานวนมาก

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆที่พร้อมต่อการเชื่อมต่อและแชร์ทรัพยากร อย่างเป็นระบบจากศักยภาพของพื้นที่จึงเป็นที่มาของโครงการในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาและการลงทุนงานด้านนวัตกรรมการแพทย์ของประเทศ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์

สนับสนุนและขยายโอกาส ทางการวิจัยแบบครบวงจร

พัฒนาพื้นที่และระบบนิเวศ (EcoSystem) ที่เอื้อต่อการ ศึกษาวิจัยพัฒนา และทดลองนวัตกรรมด้านการแพทย์ ภายในย่านให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมเป็นศูนย์ กลางการบริการ (Medical Hub) การศึกษาวิจัยพัฒนาและ ทดลองนวัตกรรมด้านการแพทย์ในประเทศ พร้อมทั้งพัฒนามาตรการนโยบายส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุนนวัตกรรมทางการแพทย์

สนับสนุนและขยายโอกาส ทางการวิจัยแบบครบวงจร

ผลักดันและส่งเสริมการลงทุนโดยร่วมมือกับ Startup นักลงทุนในสาขาต่างๆ นักพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์เพื่อลดต้นทุนในการนําเข้ายาและเครื่องมือทางการแพทย์จากต่างประเทศพร้อมปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และยกระดับมุมมองของมาตรฐานการแพทย์ไทยสู่มาตรฐานโลกสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้นภายในย่านพัฒนาระบบแรงจูงใจ Incentive เพื่อเป็นตัวกระตุ้นดึงดูดให้เกิดการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาที่ดิน

สนับสนุนและขยายโอกาส ทางการวิจัยแบบครบวงจร

ยกระดับการบริการทางการ แwnย์เพื่อประชาชนวางแผน และพัฒนาการเชื่อมต่อฐานข้อมูล บริการทางการแพทย์ การให้บริการด้านการแพทย์ที่มีการนํานวัตกรรมและ ระบบประมวลผลที่ทันสมัยสําหรับการรักษา และดูแล สุขภาพแก่ประชาชนที่เข้ารับการรักษาภายในพื้น

YMID ONE STOP SERVICE

FUNDING & INCENTIVE

เราสนับสนุนทุนวิจัยและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจเข้า ร่วมพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมการแwทย์กับหน่วยงานภายในย่าน เพื่อสร้างสรรค์ แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการแพทย์ให้เกิดขึ้นในประเทศ

STARTUP SUPPORT

เราสนับสนุนความคิดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงความสําเร็จสําหรับบริษัท Startup และผู้ ประกอบการเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในย่านฯให้เกิด Deeptech Startup

SHARING IDEAS & PARTNERED PROJECTS

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในย่านและภายนอกส่งเสริมและ กระตุ้นแนวคิดใหม่ๆ ด้านนวัตกรรมการแพทย์

CONSULTING

ให้คําปรึกษาภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจในการพัฒนางานวิจัยและธุรกิจด้านการ แพทย์กับหน่วยงานเครือข่ายภายในย่าน

INTERNATIONAL SERVICE

ประสานงานความร่วมมือเครือข่ายต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาธุรกิจและ นวัตกรรมการแพทย์ภายในย่าน

DATABASE PROVIDER

ให้ทุกการวิจัยและการลงทุนขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพผ่านฐาน ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน